Vildt sejt!​

Pædagogisk Idræt som Pædagogisk tilgang

Trekanten har fokus på pædagogernes faglighed og professionalisme. Derfor er alt Trekantens personale  pædagogisk uddannet. Pædagogiske læreplaner er et redskab, som vi benytter til at synliggøre og skriftliggøre vores pædagogik, sikre at fokus er på barnet, samt sikre at vi kommer hele vejen rundt om barnet. Vi arbejder bevidst med Pædagogisk Idræt som er en uddannelse man tilegner sig gennem VIA UC og DIF.​

Læring er at tilegne sig:

 • Viden (f.eks. at kende ugedagenes navne)
 • Færdigheder (f.eks. at lære at gynge selv)
 • Erfaringer (f.eks. at finde ud af at andre griner, hvis man klovner)

Vi betragter læring som en livslang proces, betinget af ydre påvirkninger (stimuli) og indre drivkraft (motivation). Denne proces understøtter vi ved at prioritere et trygt og udfordrende læringsmiljø for børn og voksne.

Det gør vi ved at:

 • være strukturerede og målrettede
 • bruge vores erfaringer og viden
 • være nærværende og engagerede
 • give plads til at børnene er aktivt handlende
 • skabe tid og rum til fordybelse

Læreplanerne

Læreplaner er et pædagogisk værktøj, som består af seks overordnede temaer:

 • Barnets alsidige, personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproget
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Naturen og naturfænomener
 • Krop og bevægelse​

​Barnets alsidige, personlige udvikling

For at nå rundt om hele barnets udvikling, anvender vi i vores daglige pædagogiske arbejde følgende udviklingsskema, som også er udgangspunkt for forældresamtalerne:

Emotionel/følelsesmæssig funktion

 • virker barnet tillidsfuld og åben?
 • knytter barnet sig til nogen?
 • virker barnet sikker og tryg?
 • kan barnet tage imod positiv/negativ kritik?
 • søger barnet selv udfordringer?
 • er selvvurderingen realistisk?
 • er der overensstemmelse mellem situation og reaktion?
 • er barnet meget fokuseret på nogle bestemte lege/aktiviteter og i bekræftende fald, hvilke?​

​Barnets sociale funktion

Samspil med voksne:

 • hvordan er kontakten til forældrene (hente/bringe situationen)?
 • hvordan er kontakten til personalet?
 • henvender barnet sig til alle voksne eller kun til enkelte, og er henvendelsen overfladisk eller mere følelsesmæssigt betonet?
 • har barnet behov for fysisk kontakt eller brug for en voksen indenfor synsfeltet?
 • hvorledes reagerer barnet overfor restriktioner?
 • hvorledes fungerer barnet i forhold til regler og normer?

​Samspil med andre børn, legeaktiviteter

 • kontakter barnet andre børn
 • og hvordan? Eller afventer det andre børns kontakt?
 • har barnet en fortrolig/bedste ven blandt børnene?
 • leger barnet sammen med flere?
 • hvilken rolle har barnet i fællesskabet (styrende, aktiv, passiv
 • på en positiv/negativ måde)?
 • undgår barnet visse aktiviteter?
 • er barnet nysgerrig overfor omgivelserne?
 • hvordan indgår barnet i planlagte aktiviteter (samarbejde/samvær omkring aktiviteten)?

Kognitiv/intellektuel funktion

 • forstår barnet verbale beskeder?
 • magter barnet selv at løse konflikter på en konstruktiv måde?
 • er barnet kreativ?
 • har barnet let ved indlæring?
 • hvorledes er motivationen i de fastlagte aktiviteter?
 • hvorledes er koncentrationens varighed og intensitet?
 • har barnet en god fantasi?
 • kan barnet skelne mellem fantasi og virkelighed?
 • omhandler fantasierne meget de samme emner - hvilke?​

Motorisk funktion

 • hvorledes er barnet i finmotoriske aktiviteter?
 • (vuggestue = tage kop, gribe efter legetøj)
 • (børnehave = tegne, klippe, male)
 • hvorledes er barnet i grovmotoriske aktiviteter?
 • (kravle, gang, løb, klatring, boldspil, og lign.)
 • hvorledes er barnets balanceevne?
 • hvorledes er koordinationsevnen?
 • (fodbold, sanglege og lign.)
 • søger barnet selv motoriske udfordringer?
 • har barnet kropsbevidsthed?​

Sproglig funktion

 • vuggestue = pludre, gentage/sige ord, begynde at danne sætninger
 • er tale et vigtigt kommunikationsmiddel?
 • kommunikerer barnet ofte uden brug af tale?
 • bruger barnet tale ved konfliktløsning?
 • hvordan er ordforråd, sætningsopbygning og artikulation?
 • er barnet sproglig aktiv?​

​Sociale kompetencer

I det daglige pædagogiske arbejde, søger vi at styrke fællesskabet i børnegruppen og derigennem give børnene gode oplevelser og udvikle deres sociale kompetencer. Vi planlægger fælles oplevelser for mindre grupper af børn eller hele børnegruppen.

Børnene er i aldersopdelte grupper, hvor fællesskabsfølelsen styrkes i de mange forskellige aktiviteter vi tilbyder. De ældste vuggestuebørn har aktiviteter sammen med de yngste børnehavebørn. Formålet er at styrke børnenes fællesskab, og samtidig vil voksne, børn og omgivelser være kendt for børnene, når vuggestuebarnet bliver børnehavebarn.

Fællesskabet indebærer også evnen til at indgå kompromiser, hvorved børnene bliver bevidste om egne og andres grænser. Emnet er desuden beskrevet under "Barnets alsidige, personlige udvikling".

Sproget

​Vores overordnede mål er, at styrke barnets sprog og motivere barnet til at bruge sproget i sociale sammenhænge - og dermed styrke dets selvtillid og selvværd. For at styrke og professionalisere arbejdet med børnenes sproglige udvikling, har en af vores medarbejdere uddannet sig som "Den sproglige vejleder".

Vi er bevidste om, at vi voksne er sproglige rollemodeller. Derfor er den daglige omgangsform og kommunikation vigtig i forhold til at udtrykke respekt og værdighed overfor andre mennesker.

Børnene skal opleve sproget som et redskab, som de efter alder og modenhed bliver i stand til at mestre. Vi arbejder frem mod, at børnene har et så nuanceret og varieret sprogbrug som muligt.

I vuggestuegrupperne benytter vi elementer af babytegn (tegn til tale). 

I det daglige arbejder vi med

 • samle børnene i små grupper
 • gøresprog
 • at sætte ord på handlinger
 • samtaler
 • sang/sanglege
 • højtlæsning
 • spil
 • rollelege
 • samlinger
 • regellege
 • inddrage aktiviteter, hvor smag, lugt, hørelse, syn og følesans indgår

​Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi lægger vægt på at understøtte de værdier vores kultur står for. Samtidig er det vigtigt, at der gives rum til at kunne forstå sig selv for at kunne forstå omverdenen. Derfor prioriterer vi både at arbejde med det nære og verden udenfor.

I det daglige pædagogiske arbejde med børnene, arrangerer vi alderssvarende kulturelle aktiviteter.

​Eksempler på aktiviteter i huset

 • naturværksted
 • sang
 • musik
 • samlinger i mindre og større grupper
 • samtale
 • måltidet
 • historielæsning
 • leg
 • struktureret beskæftigelse
 • idræt
 • sprogværksted

​Eksempler på aktiviteter ud af huset

 • ​natur
 • bibliotek
 • zoo
 • teater
 • ballet
 • musik
 • museer
 • ​kirker
 • drageopsætning
 • besøg på torv
 • bondegårdsbesøg
 • børnebyen
 • historiske steder​

​Udeliv

Børnecentret Trekanten har for år tilbage udarbejdet en naturprofil, som kendetegner det daglige pædagogiske arbejde. I vuggestuen arbejder vi ud fra, at børnene kommer ud hver dag. Det kan være på vores dejlige legeplads, kolonihaven, som vi har direkte adgang til eller gåture i nærmiljøet.

I børnehaven gælder samme princip; nemlig at børnene er ude en stor del af tiden. Turene ud af huset er længere for de større børn. Børnehavebørnene kører ud til vores naturgrund eller andre gode oplevelsesrige natursteder på Fyn, vejr og vind taget i betragtning. 

I praksis betyder fokus på naturen:

 • at børnene udvikler forståelse og respekt for naturen samt får oplevelser/erfaringer ved hver dag at opholde sig i naturen
 • at forældrene oplever, at vi bruger naturen og dens materialer i vores pædagogiske arbejde: at personalet bruger naturen som et pædagogisk redskab i barnets udvikling
 • at vore fysiske rammer bliver indrettet med sansemotoriske udfordringer, samt at vore busser transporterer os til vores base, Grunden, samt ture rundt på hele Fyn

​For at understøtte arbejdet med naturprofilen, har vi styrket medarbejdernes naturkompetencer som er:

 • fordybelse
 • paratviden
 • respekt
 • sanser
 • motorik
 • bål/mad

​Krop og bevægelse

For at kvalificere og styrke arbejdet med kroppen har vi uddannet os til idrætsbørnehave. Det betyder:

 • at børnene møder motoriske udfordringer som er sjove og som giver lyst til yderligere kropslig udfoldelse
 • at forældrene oplever at børnene er fysisk aktive både ude og inde i Trekanten, hvilket giver beskidt og slidt tøj
 • at personalet bruger idræt og lege for at styrke barnet fysisk, psykisk, intellektuelt, hvilket også smitter af på gruppens sociale liv
 • at vi i indretningen af Trekanten, samt på vore ture, søger motoriske udfordringer

​Mad og Måltider

Vores mål er at tilbyde børnene en sund og varieret kost, der i vid udstrækning er tilberedt med økologiske råvarer.


Vores køkkenassistent opdaterer løbende sin viden gennem faglitteratur, kurser samt kontakt til institutioner med specialviden på området. Måltiderne laves i Børnecentrets eget køkken, som befinder sig i hjertet af institutionen, så børnene kan følge med i, hvordan maden bliver til. Vi taler om, hvad vi spiser, og hvor maden kommer fra.

Vi tager hensyn til allergikere (kræver præciseret lægeattest). Må dit barn ikke spise svinekød, tager vi hensyn til dette.

Måltidet har stor social betydning, derfor skal det også være en rar stund, hvor vi nyder maden og samværet med hinanden. Vi deler børnene ind i mindre grupper og søger ro så børnene kan tale med og lytte til hinanden. Vi søger også at holde bordskik, så børnene først forlader bordet, når størstedelen er færdige. Måltidet har også en stor pædagogisk værdi. Det opøver børnene i at blive selvhjulpne. Børnene hjælper med at dække bord og at rydde af igen.